LASKOWSCY KANCELARIE PRAWNO-FINANSOWE
KANCELARIA AUDYTORSKA LKPF SP. Z O.O.KANCELARIA RADCY PRAWNEGO AGNIESZKA LASKOWSKA
KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I GOSPODARCZEGO
MICHAŁ LASKOWSKI
Unsplashed background img 1

Badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości badaniu sprawozdań finansowych podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

  1. Spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

  2. Pozostałych Jednostek (przede wszystkim spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych), które w poprzedzającym roku obrotowym za który sporządzono sprawozdania finansowe (tj. 2018), spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

 

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

50 osób

10 750 000 zł

21 500 000 zł

 

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

 

Podstawa prawna:

1) art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

2) art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.),

3) art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).